Dimensjoneringstabell

Med utgangspunkt i Statens vegvesens veinormaler, Håndbok 018 "Veg bygging", kap. 514 er det utarbeidet flere dimensjoneringstabeller som angir dimensjonering for ankomstveier, gang- og sykkelveier, innkjørsler, parkeringsplasser og andre plasser med belegningsstein.>

H Hovedveier H - Dimensjoneringstabell for veioverbygninger - Hovedveier
S Samleveier S - Dimensjoneringstabell for veioverbygninger - Samleveier
A Ankomstveier A - Dimensjoneringstabell for vegoverbygninger - Ankomstveier
P Parkeringsplasser og terminalanlegg P - Dimensjoneringstabell for parkeringsplasser og terminalanlegg


Tabellene er basert på figur 512.3, 512,4 og 512,5 i Håndbok 018. Disse gjelder for veidekke av asfalt. Omregningen til veidekke med belegningsstein er basert på indeksmetoden som er beskrevet i Dimensjoneringshåndboken, vedlegg 1. Det er i den forbindelse forutsatt at belegningsstein har en lastfordelings- koeffisient på 3,0. I Statens vegvesens veinormaler, Håndbok 017, "Vei- og gateutforming" er det redegjort nærmere for inndelingen i standardklassene hovedvei, samlevei, ankomstsvei, etc.