Permeable dekker og grønne tak reduserter flom

Permeable dekker er en supplerende løsning til grønne tak men vi har til nå ikke vært flinke til å utnytte dette i Norge. Slike dekker er her hjemme feilaktig kun assosiert med gressarmeringsstein, plener og parkanlegg. Det er imidlertid utviklet dekkeløsninger med høy styrke som kan benyttes på tungt belastede industridekker, veger og plasser og som slipper gjennom og fordrøyer tilstrekkelige vannmengder til å avlaste avløpsnettet og unngå flomskader.

Regn og flom har gjort store skader i det norske samfunnet de siste årene. De siste ukene har styrtregnet på Østlandet og Sørlandet ført til store problemer en rekke steder. Flom og jordras har ført til evakuerte barnehager og skoler, stengt veier og toglinjer og fylt parkerte biler opp med vann. Forsikringsbransjen har fått inn en lang rekke meldinger om oversvømte arealer med vannskader.

Vann- og avløpsnettet i norske byer og tettsteder er rett og slett ikke i nærheten av å takle det nye ekstremregnet. Alt overvann kan ikke lenger fraktes i rør, fastslår Norsk Vann.

Grønne tak og gjenåpning av bekker er tiltak man vurderer for å takle ekstremregnet. Dess mer tettbygd et strøk er, dess større er problemet. På steder med mye asfalt, mange hustak og stor bygningsmasse har vannet ingen steder å gjøre av seg.  Ifølge en beregning Norsk Vann gjorde i 2013 trenger landets vann- og avløpsanlegg å oppgraderes og bygges videre ut for svimlende 490 milliarder kroner for å møte fremtidens behov.

Mellom 9 og 11. september møttes ca 600 spesialister fra hele verden til en internasjonal konferanse i Dresden der hovedtema var permeable dekker og dekkekonstruksjoner generelt. Per Møller-Pedersen fra Norge holdt innlegg om et testfelt i Sandnes der effekt av ulike fordrøyningsløsninger måles og evalueres. Han er en av mange som bidrar med erfaringer og kompetanse knyttet til permeable dekker og hvordan disse kan væte supplerende tiltak for håndtering av overvann. Det var i alt 11 norske representanter tilstede i Dresden disse dagene men det burde ha vært mange flere fra byggherre og rådgiverbransjen.

Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann, vann- og avløpsbransjens interesseorganisasjon, sier til NTB at dagens problemer oppstår blant annet fordi dagens vann- og avløpsnett overhodet ikke er dimensjonert for så sterkt regn. Det aller meste av dagens vann- og avløpsnett ble bygd ut etter 2. verdenskrig. Deler er over hundre år gammelt, mens gjennomsnittsalderen er rundt 35 år.

Hofshagen sier man i dag i større grad heller er nødt til å forsøke å forsinke og fordrøye vannmassene enn å skulle frakte det bort. Det kan gjøres blant annet ved hjelp av «grønne tak» med vegetasjon, ulike fordrøyningssystemer som bassenger og dammer og ved å gjenåpne bekker og elever som tidligere er lagt i rør.

Norsk Belegningsstein som er et samarbeidsforum for utvikling av nye dekkeløsninger med belegningsstein har utgitt veiledninger for hvordan permeable industridekker kan avhjelpe problemet med overvann. Disse kan lastes ned på www.belegningsstein.info.

Et regjeringsoppnevnt utvalg jobber for tiden med problemstillingene, og skal overlevere sin innstilling til klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) 1. desembe