Utbedring

Fjerne fordypninger og sporkjøring 

Større fordypninger og spor kan med tiden oppstå av følgende årsaker:

  • Belegningssteinsdekket setter seg på grunn av et for svakt bærelag
  • Betongbelegningen utsettes for større belastninger enn forutsatt
  • Trerøtter løfter opp dekket
  • Issvuller løfter opp dekket på grunn av frostfarlig bunn
  • Vann som siver inn på grunn av dårlige fuger.

Større fordypninger og spor er uønsket. Det endrer på overflatens retthet og utseende og gir sjenerende vannansamlinger etter regnvær og isglatte områder om vinteren.

Ved kumlokk o.l. oppstår det ofte fordypninger pga. for dårlig, eller manglende overhøyde ved leggingen. Oppretting av dette er lett. Utvikling av fordypninger og spor vil akselerere når det først kommer vann i dem. Dette skyldes at en del av dette vannet vil sive ned gjennom fugene og svekke settelaget og bærelaget slik at fordypningen eller sporene blir større hvis dekket belastes. Fordypninger og sporkjøringer utbedres ved å ta hellene eller belegningssteinene opp og justere bærelag og/eller settelaget og eventuelt fjerne trerøtter.

Vedlikehold av fuger, kanter og reparasjoner

Intakte fuger og kantsikring er en forutsetning for en lang levetid av dekker av belegningsstein. Dette stiller selvfølgelig krav til selve utførelsen, men det er også nødvendig med et visst vedlikehold av fugene og eventuell reparasjon av kantsikringen, hvis den skades.

Etterfylling av fuger
På plasser, veier og innkjørsler med trafikkbelastning er det viktig at fugene er helt fylte med en velgradert sand. 

På plasser der det brukes feie- og sugemaskiner ved rengjøring, skal det kontrolleres at maskinen ikke suger opp fugematerialet.  Spesielt det første året bør det kjøres med begrenset sug og trykk på børstene. Det skal jevnlig kontrolleres at fugematerialet ikke fjernes. Deretter er fugene som regel rimelig forseglet og kan klare et større sug fra feie- og sugemaskinene. På terrasser og liknende kan etterskylling av fugene med strandsand friske opp dekket. Spesielt for steiner med slåtte kanter kan vinterens regn og snø ha fjernet litt av fugematerialet.

Sikring av kanter
Hvis kjøretøy kommer tett inn til kanten av en belegningsoverflate, som ikke er sikret tilstrekkelig med kantstein, betong eller stabilt grus, kan lasten på kjøretøyet forårsake at steinene flytter seg. Dette ser ikke pent ut og dekkets bæreevne blir betydelig redusert. Den manglende bæreevnen kan forårsake setninger. Det er derfor viktig å reetablere kanten raskt etter en skade og eventuelt forsterke denne. Foregår vanningen av en vei eller plass utover kanten av dekket er det viktig å sørge for at rabatten ikke ”vokser” over dekket. Sand, grus og ugress medfører at rabatten blir høyere, og vannavstrømningen fra belegningssteinsdekket hindres. En korrekt kantsikring virker slik at steinene ikke sklir ut og bæreevnen ved kanten bevares.