Forutsetninger

Dimensjoneringsforutsetninger

For hver veitype er det benyttet en del standardforutsetninger med hensyn på tungtrafikkandel, årlig trafikkvekst, tillatt aksellast og antall kjørefelt. Disse forutsetningene er gjengitt i tabellen.

  Hovedveg Samleveg Atkomstveg
Tungtrafikkandel, % 15 10 5
Årlig trafikkvekst, % 2,0 2,0 2,0
Tillatt aksellast, tonn 10 10 10
Dimensjoneringsperiode, år 20 20 20
Antall kjørefelt 2 2 2


Tab. Dimensjoneringsforutsetninger

Dersom det skal dimensjoneres for andre forutsetninger enn de som er vist, må ÅDT korrigeres slik det er beskrevet i Vedlegg 4, i Håndbok 018  "Vegbygging" . Det bør også presiseres at det i dimensjoneringsforutsetningene ligger antagelser om at tungtrafikkens aksellastfordeling i rimelig grad er i overensstemmelse med gjennomsnittet for de forskjellige standardklasser. På en utkjøringsvei fra et industriområde, hvor nesten all tungtrafikken har aksellast nær det tillatte, må en ta hensyn til de spesielle forutsetningene. Også til denne korreksjonen kan man bruke Vedlegg 4 i Håndbok 018 "Vegbygging" .