Sentrumsmiljø

Et positivt og estetisk sentrumsmiljø skaper økt trivsel og mer liv

En opprusting av bygninger, gårdsrom og gategulv er viktige virkemidler for å høyne attraktiviteten som et handelssentrum og urbant møtested."

Anne Merethe Skogland, siv.ark. byplan i Sandnes kommune.

Sandnes kommune har lang tradisjon i bevisst bruk av belegningsstein og andre materialer for å heve bykjernens uttrykk og status. Nå ønsker kommunen å gå enda lenger gjennom prosjektet Byvisjoner i Sandnes -samhandling for en helhetlig byutvikling.

Sandnes har gjennom mange år hatt et nært og positivt forhold til belegningsstein som en naturlig og viktig del av bykjernens uttrykk. Sykkelstier, gangveier, fortau og bussterminaler er naturlig valgte arealer for bruk av belegningsstein, en tradisjon som like mye er hentet fra kontinental inspirasjon som det faktum at Østraadt Stein har sitt hovedsete i byen. Som et av landets raskest voksende regioner og en befolkningsøkning på mer enn to prosent årlig, har Sandnes i sin kommuneplan en grundig behandling av hvordan hele sentrumsområdet skal behandles og revitaliseres. Et av dybdeområdene i kommuneplanen 2002-2017 - og videreført fra forrige kommuneplan - er sentrumsutvikling. I Kommuneplanen står det bla.:

"...De siste 20 årene har det gradvis vokst frem en ny interesse for byen og for livet i byen. Det har vært en voksende forståelse for kulturminnevern og en bevissthet om urbane verdier som ligger i samspillet mellom de fysiske omgivelser og et rikt sosialt liv. Mangfoldet av tilbud og det miljøet som et sentrum har å by på som sosialt og faglig møtested og som rekreasjonsområde, gjør det til viktig lokaliseringsfaktor for næringsvirksomheter og for valg av bosted. Det ligger sterke utfordringer i å makte å ivareta historiske spor i et sentrum med sterke utbyggingsinteresser..."

Opprustning av bygninger, gårdsrom og gategulv er viktige virkemidler for å gjøre sentrum mer attraktivt som handelssenteret og urbant møtested.

Fra området utenfor kulturhuset.

Visjonen
- Til tross for at Sandnes opplever en sterk befolkningsvekst, er vi i den situasjon at folk i for liten grad oppsøker sentrum. Byens visjon og kommuneplanens hovedmål er derfor at den skal bli en foretrukket arena for handel og rekreasjon. For å styrke sammenhengen mellom ulike deler av sentrum er det avgjørende

at byen får et attraktivt og levende sentrum, og Sandnes skal styrkes som regionalt handels- og kultursentrum. God byggeskikk, felles identitet og fokus på høy kvalitet og god estetikk i offentlige uterom og bygninger mener vi er nøkkelen for å nå dette målet. Ulike aktører har imidlertid forskjellige synspunkter når det gjelder bykjernens sentrumsrolle. For å lykkes i arbeidet med en offensiv sentrumsutvikling, er derfor et nært samarbeid med private aktører nødvendig, forteller Anne Merethe Skogland, siv.ark. byplan i Sandnes kommune.

Revitalisering av den gamle bykjernen
Et tidligere og betydelig prosjekt i arbeidet med å revitaliser bykjernen omhandlet byens østside. Der gjenoppstår nå gamle industribygninger som boliger og attraktive fasiliteter for næringslivet i byen. I perioden 2001-2002 har Sandnes kommune hatt gående prosjektet ”Revitalisering av Langgaten”, som er det eksisterende handelssentrum. Målsettingen her er å styrke fokus på og omkring denne delen av sentrum. Arbeidet er forankret i byplanmessige innfallsvinkler, der utfordringer og muligheter konkretiseres. Strategien er å få mobilisert kommuneadministrasjon, næringsliv, politikere og andre mot en felles byidentitet med lokalhistorisk forankring.

- Eksisterende kvartaler til Langgaten har et ubrukt fornyingspotensiale i gårdsrom og smug. En utvikling og ny bruk av historiske bygninger kan gi byen et utvidet innhold og mangfold. Grunneiere og eiendomsutviklere er derfor invitert til å være med og gi byen en ansiktsløfting slik at nye næringsdrivende finner det attraktivt å etablere virksomheter her, sier Skogland.

Disse illustrasjonene er hentet fra brosjyren "Byvisjoner i Sandnes" og viser hvordan kommunen tenker å bruke belegningsstein og andre materialer for å vise fysiske sammenhenger mellom grupper av funksjoner som hører sammen.

Byidentitet
- Byidentitet er et sentralt virkemiddel og skapes av en rekke forhold som er knyttet til fysisk stedskvalitet; byggeskikk, arkitektur, byform, næringsstruktur og byens profil som sted for opplevelse og kultur. Bruk av belegningsstein er gjennom mange års positive erfaringer og opplevelser blitt en tradisjon. I dag er derfor denne formen for belegning et viktig innslag i byens miljø som vi tar vare på videre.

Ved oppgradering av eksisteende sentrum og tilrettelegging av nye funksjoner, ønsker vi å ha et bevisst forhold til valg av gatedekke for å understeke sammenhenger mellom grupper av funksjoner som hører sammen. En estetisk hevning og sterkere identitet av sentrumsparker, plasser, torg og gågater gjennom struktur og fargevalg på bakkenivå, er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Klare markeringer av gang- og sykkelveier er dessuten en viktig faktor når det gjelder økt sikkerhet for gående og andre trafikanter, og vil styrke sentrum som rekreasjonsområde, fastslår siv.ark Anne Merethe Skogland.