Settelag

Settelaget er underlag for belegningssteinene og har flere formål. Det primære formålet er å utjevne mindre ujevnheter som alltid vil være tilstede på bærelagets overflate. Utover dette skal det utlikne små variasjoner i tykkelsen (normalt + 2,5 mm) som steinene har, og virke som et trykkfordelende lag mellom belegningsstein og bærelag.

Tykkelse
Settelaget skal være 30 mm +/- 10 mm. Minste tykkelsen på 20 mm er nødvendig for å kunne utlikne de små ujevnhetene som er i bærelaget og i de høydeforskjeller som kan være på steinene. Maksimal tykkelsen på 40 mm er nødvendig for å minimere spordannelse. Forsøk viser at spordannelse økes vesentlig når tykkelsen på settelaget økes. Denne spordannelsen kan derfor reduseres ved å bruke et forholdsvis tynt settelag.

Jevnhet
Jevnhetskravet til overflaten på belegningssteinen er 10 mm målt fra en 3 m rett linjal. Fordi settelagets tykkelse er begrenset, bør overflaten av bærelaget også oppfylle dette kravet hvis det skal forandres på bærelaget. Det må ikke brukes tykkere settelag. Det er viktig å unngå store variasjoner i tykkelsen på settelaget. Dette skyldes at det i dette laget kan oppstå en del deformasjoner og store variasjoner i tykkelsen som gir vesentlige ujevnheter/fordypninger.

Sammensetning av settelag
På områder med liten trafikk benyttes normalt sortering 0-8 mm knust stein eller knust grus som settelag, med så lite finstoff som mulig. Med finstoff menes her kornstørrelse mindre enn 0,063 mm, og med lite finstoff menes mindre enn 6% under 0.063 mm. Sortering 0-11 mm er en anbefalt masse for bruk til settelag på områder som vil bli utsatt for tyngre belastninger. Man kan benytte knust grus eller knust stein/fjell. Funksjonskravet er imidlertid at settelaget må være drenerende.

Komprimering
Når settelaget er lagt ut, skal det foretas en lett komprimering. Komprimeringen skal være forsiktig, fordi det senere skal være mulig å ta av og vibrere stein og heller litt ned. Ved avtagningen løsner laget noe.

Belegningssteinslaget
Belegningssteinens tykkelse og form har innvirkning på stabiliteten og levetiden på belegningen. Den skal velges ut fra den forventede belastningen på underlaget. Den minste anbefalte steintykkelse avhenger av trafikkbelastningen. Forventes det store horisontale belastninger, for eksempel fra bremsing og akselerasjon av store lastebiler og busser (bussholdeplasser, veikryss, snuplasser og lignende), bør det brukes låsende stein. Steinene legges i fiskebeinsmønster hvis formen tillater dette.