Dimensjonering

For å oppnå et godt belegningssteinsdekke, med lang levetid er det en forutsetning at det dimensjoneres korrekt. Områder med trafikkbelastninger dimensjoneres normalt etter Statens vegvesens vegnormal, Håndbok 018. Overbygningen på en vei med veidekke av belegningsstein, inndeles normalt i dekke, bærelag og forsterkningslag. Veidekke består av et slitelag av belegningsstein og et settelag. Bærelaget vil for veier med stor trafikk som regel være oppdelt i et øvre og et nedre bærelag. Dersom materialet i undergrunnen består av finkornige materialer og/eller forsterkningslaget består av grove materialer, er det behov for fiberduk under forstekningslaget for at dette ikke skal bli infisert av finstoff fra grunnen.