Lyd-, lys og friksjonsegenskaper

Lyd-, lys- og friksjonsegenskaper er viktige parametere for veidekker, og har stor betydning for trafikksikkerhet og –regulering. Det er forskjell på asfalt, belegningsstein og betong med hensyn til disse egenskapene, men det er også forskjell på de enkelte belegningssteinene. Har steinen fått en overflatebehandling, for eksempel sliping, vil det generelt innvirke på alle tre parametere. Utover dette har leggemønsteret, fugebredden og steinformen og størrelsen innflytelse på lydegenskapene, og fargene har innflytelse på lysegenskapene. Det følgende er derfor generelle betraktinger for belegningsstein og heller.

Lysegenskaper
For å oppnå en høy grad av trafikksikkerhet på veiene er det viktig med effektiv belysning. Selve lyskilden har selvfølgelig stor betydning, men for at billistene lett skal kunne se syklister og fotgjengere skal det være stor kontrast til bakgrunnen, som normalt vil være dekket. Den største kontrasten oppnås med et mørkt objekt mot en lys bakgrunn. Et beleggs ”lyshetsgrad” kan angis ved lysrefleksen. Målinger på belegningsstein viser, at lysrefleksen er 2 – 3 ganger større enn for asfalt, avhengig av betongens farge og asfaltens steinmateriale. En svensk undersøkelse viser at man kan nøye seg med halv lysstyrke per kvadratmeter sammenliknet med asfalt på lyse belegningssteiner. Dette gir vesentlige besparelser på energiforbruket og anleggsutgiftene til belysning. På betongbelegninger kan sikten forbedres ved å øke belysningen, motsatt av asfalt der sikten på grunn av speilinger i asfaltoverflaten ikke kan forbedres utover en viss grense.

Lydegenskaper  Lydnivået fra trafikkerte veier avhenger blant annet av biltype, dekktype, hastighet samt veidekket. Ved hastigheter under 40 – 50 km/t er det lyden fra bilens motor som er dominerende. Det er derfor ikke særlig stor forskjell på om veidekket er belegningsstein eller asfalt ved disse hastighetene. Målinger ved veikanten viser, at støyen fra biler generelt er den samme på asfalt og belegningsstein.

Lydnivået inne i bilen er derimot normalt større når det benyttes belegningsstein sammenliknet med asfalt.

Det vil generelt være med på å skjerpe førerens oppmerksomhet og senke hastigheten, og kan derfor utnyttes som trafikkregulerende middel. Kjøring på belegningsstein gir ikke mer støy for omgivelsene.

Friksjonsegenskaper
For å sikre en tilstrekkelig høy trafikksikkerhet, er det viktig at veidekkets friksjonskoeffisient har en viss størrelse. Friksjonskoeffisienten avgjør hvor raskt kjøretøyene kan stanse og hvor raskt en sving kan kjøres gjennom. For lav friksjonskoeffisient medfører lange bremselengder og en lavere hastighet i svinger.