Belegningsstein og trafikksikkerhet

Ved å benytte belegningsstein i forskjellige farger, former og overflater, kan trafikksikkerheten styrkes og signal- og informasjonsverdien forbedres. Samtidig heves det estetiske nivået.

Trafikkregulering har primært som formål å skape både en effektiv trafikkavvikling og høy trafikksikkerhet.

Dette gjelder både ved anlegging av nye veier og sanering av eksisterende veier. I by- og boligområder byr dette på særlige utfordringer. Trafikken her er en typisk blanding av ”harde” trafikanter som biler, busser, lastebiler og ”myke” trafikanter som fotgjengere og syklister. Det kan velges to forskjellige strategier for avvikling av trafikken:

  • ”Myke” og ”harde” trafikanter atskilles. 
  • ”Myke” og ”harde” trafikanter blandes.

Hvilken strategi som er den beste avhenger av forhold som trafikkmengde og hastighetskategori.

Når trafikantene atskilles
På veier med forholdsvis mye trafikk og/eller høy hastighet vil man ofte velge å skape en skarp atskillelse av ”myke” og ”harde” trafikanter. Et typisk eksempel på en slik atskillelse er de såkalte miljøprioriterte gjennomfarter, som etableres der større sterkt trafikkerte landeveier skjærer gjennom mindre byer. Her er hovedformålet dobbelt; både senke hastigheten og atskille ”myke” fra ”harde” trafikanter for totalt å minske antallet av ulykker.

Atskillelse av biler, sykler og fotgjengere kan være både fint og effektivt med belegningsstein i forskjellige farger og varierende overflater. I rapporten ”Miljøprioriterte gjennomfarter”(fra Danmark) er effekten av sanering av 21 gjennomfartsveier undersøkt. Hastigheten er i gjennomsnitt senket med 10 km/t, og det forventes at antallet ulykker med personskade vil falle med 40% i gjennomsnitt. Altså en betraktelig forbedring. På ”hovedveien” i et boligområde kan det også være nødvendig å skape en effektiv atskillelse av biler, syklister og gående, for å sikre en rasjonell avvikling av biltrafikken samtidig med at de ”bløte” trafikantene (for eksempel skolebarn) kan ferdes trygt og sikkert.

Fartsdempende tiltak
Når trafikkmengden eller hastigheten taler for en atskillelse av syklister, fotgjengere og biler, vil fartsdempende tiltak som begrenses av veiens forhold som veiens forløp, rundkjøringer og lignende ofte være påkrevet.

Som utgangspunkt er det vesentlig at veien er utformet slik at billistene ”automatisk” velger den riktige hastigheten. Her kan betongelementstein spille en avgjørende rolle. Å kjøre fra asfalt inn på en veistrekning med betongelementstein har generelt en dempende effekt på hastigheten. Det skyldes både det visuelle signalet i den endrede belegningen – og at hele lydbildet inne i bilen endrer seg markant. Hvis det er nødvendig med alvorligere tiltak kan dette være fartsdumper, begrensninger av veiens forløp og rundkjøringer. Det er viktig at eventuelle fartsdumper og lignende utformes korrekt for å oppfylle det formålet de er laget for, uten å gjøre skade på biler eller personer.

Når trafikantene blandes
I bysentre velger man ofte å blande ”myke” og ”harde” trafikanter. Utgangspunktet er at hastigheten er lav og at biltrafikken ønskes mest mulig begrenset. Derfor anlegges gatene slik at trafikken avvikles med størst hensyn til de gående og syklende. Dette kan altså beskrives som gågater der bilkjøring er tillatt. Noe tilsvarende ses på mindre boligveier der trafikken er begrenset. Her kan det med god effekt anlegges ”veier”, som oppleves mer som et allment oppholdsområde. Ofte er hele belegningen på samme plan uten kantsteinforhøyninger som deler mellom gang- og kjøreområde.

På mindre boligveier med begrenset biltrafikk kan det i noen tilfeller være fordelaktig å ikke atskille de forskjellige trafikkformene og på den måten skape ett totalmiljø på de "bløte" trafikantenes vilkår.

Samarbeid med resultater
Gjennom en god og konstruktiv dialog mellom arkitekter og ingeniører er det mange muligheter med betongbelegningsstein for å skape attraktive helhetsløsninger. Løsninger som er optimale med hensyn til trafikkavvikling og sikkerhet og som gir hele området et estetisk løft.

Innebygget trafikkregulering
I forbindelse med veikryss og lignende opplever man ofte et virvar av skilt og informasjon. Denne informasjonene kan forenkles ved hjelp av alle de mulighetene man har ved å kombinere forskjellige mønstre, farger, overflater og steintyper i belegningen. Man kan for eksempel benytte farget stein til markering av kjørebane, parkeringsplasser og vikeplikt. Samtidig må man sørge for at det er fornuftige og nøye gjennomtenkte løsninger som lages, og passe på ikke å misbruke de mange mulighetene det er til å kombinere farger, former osv.